باباطاهر

نسیمی کز بن آن کاکُل آیو

مرا خوشتر ز بوی سُنبل آیو

چو شو گیرُم خیالش را در آغوش

سحر از بسترُم بوی گل آیو

باباطاهر

ویدیو از mahmoodabedi064@
تدوین از alikazemi_68@

موسیقی انتخابی از آلبوم گلبانگ 2 استاد شجریان، تصنیف مبتلا،آ هنگساز استاد فریدون شهبازیان

به اشتراک بزارید