درخت کهنسال گردو

درخت کهنسال جدای از گوناگونی همواره نماد جاودانگی ست، نسل‌ها از پی نسل ها میگذرند اما او همچنان استوار سایه می گستراند.

اگر روزی به زبان آید هزار هزار حرف دارد که با تو بگوید؛ چه معشوقه ها که در سایه سارش دل به هم داده و چه عاشق هایی که بر او تکیه کرده و آه از نهاد در داده اند! بر شاخه هایش تاب بسته اند و با وجود پیری آنچنان نو، پر از خنده ی یک کودک شده!

او نه تنها در خاک بلکه در دل تاریخ و فرهنگ ریشه دوانده تا آنجا که به تقدس آراسته می شود، تا آنجا که به مکان خود معنی تازه ای بخشد مثلا بقعه ای را در جوارش بنا می کنند باشد که به اعتبار وی جاودانه بماند…

آری جاودانگی، سودای دیرپای بشر، خصلت اوست…

این فیلم مربوط به پیرترین درخت گردوی شاه رستم است که البته به ادعای کارشناس ها، اگر پیرترین گردوی منطقه ی بوانات نباشد دومی هست… قدمت وی از ۴٠٠ تا ۴۵٠ سال تخمین زده شده است.
ویدیو از mahmoodabedi064@
تدوین از alikazemi_68@
موسیقی انتخابی از فیلم بابل، آهنگساز:گوستاوو سانتایولایا

به اشتراک بزارید