نسل در حال انقراض

نسل در حال انقراض

دو نسل در برابر هم، دو نسل با دغدغه های تقریبا مشترک؛ هنوز همان نان خوشمزه را می‌پزد، آن یکی با اجاق و هیزم، این یکی با گاز و کپسول، وَاِلله تُوْه همان تُوْه هست و گرما و صفا همان..
دو نسل که فقط ما تجربه می کنیم بعد از این دیگر خبری از صدای شَرق شَرق تیر نان نخواهد بود، این عطر ناب، اراده و مهر بی دریغ؛ این ها همه افسانه خواهد شد.
پس تا می توانید تجربه کنید، به خاطر بسپارید، احترام کنید و بیاموزید از این گوهرهای در حال انقراض وگرنه:
این قافله ی عمر عجب می گذرد
دَریاب…

عکس از @mahmoodabedi064

تدوین و متن از @alikazemi_68

 

نسل در حال انقراض

به اشتراک بزارید