بند تاریخی روستای شاه رستم

در جغرافیای کوهستانی روستای کهن شاه رستم در نقطه ای مطلوب شکافی بزرگ مابین دو کوه واقع شده است، مردمان باستان در این نقطه سیل بندی استوار از مصالح باستانی ایران(سنگ و ساروج)بنا نمودند تا در پایین دست آن عرصه ای فرخنده از سرسبزی و زیبایی را پدید آورند… پ.ن:طبق بررسی کارشناس های میراث فرهنگی […]