غم غروب

غم دوست داشتنیه غم خواستنیه؛ هممون ته دلمون کیف کردیم از این که یه زمانی غمگین بودیم!! اصلا شاید یه مأمنه، که تمام عاشقانِ تاریخ بهش پناه میبرن. غم گاهی وقتا ارضای بشره. هر روز دلم در غم تو زارتر است وز من دل بی رحم تو بی زارتر است بگذاشتیَم غم تو نگذاشت مرا […]