پاییز…

از طراوت بهار و پرباری تابستان که بگذریم “پاییز” فصل هنر طبیعت است، نقاشی رنگارنگ پروردگار بر گستره ی طبیعت چشم ها را مینوازد؛ پاییز فصل غروب های وصف ناپذیر؛ فصل شبهای طولانی، دور همی های شبانه و هزاران لبخند.. فصل محبوب عاشقان؛ انگار که مهرِ پاییز بر دل همگان نشسته که دیرینیان هم ماه […]

بی بی و انار

بهم گفت برَّم(۱) میای صبو صبح(٢) کمکم انارهای حیاطو بچینیم؟ آنه سوْم(٣) داره میاد ایطو جمله ی(۴) انارا رو سرمو میزنه!! گفتم باشه بی بی کارِت نباشه. صبح،خروس خون رفتم دیدم سر طارُمه(۵) نشسته چراغ علاءالدین جلوشه سفره پهن کرده سبزی تازه چیده از حیاط گذاشته تو ظرف، پنیر و کره و مربا…به به. گفتم […]