گل حسرت!

گل حسرت… اسمش یه جوریه، حسرت ینی چی…؟ ینی افسوس؟ در کل ینی اون کمال مطلوبی که براش آماده و لایقی ولی هیچوقت به دستش نمیاری، همون حس… اسم دیگه اش سورنجان هست توی اصطلاح انگلیسی بهش “زن عریان”(naked lady) هم میگن. روایت مرسوم میگه چون این گل، حسرتِ دیدن بهار و بلبلانِ خوش نوا […]